Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

  10ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Ν ί κ α ι α ς

 

 

 

 

 

 apousies

 

Όρια απουσιών – Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Α. ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερεις  ( 64). 
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό  δέκα τέσσερεις (114), από τις οποίες οι πάνω από εξήντα τέσσερεις  ( 64)  είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Αρ.3 §3 του παρόντος Π.Δ. 
γ) Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκεί τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό  δέκα τέσσερεις (114) και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων  (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες που είναι πάνω από τις εξήντα τέσσερεις ( 64)  είναι δικαιολογημένες και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη. 
δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της §6 του Αρ.1 του Π.Δ. 294/80 ( Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησις μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ` όσον οι μαθηταί ούτοι τυγχάνουν πρωταθληταί, αι δε απουσίαι των οφείλονται εις την συμμετοχήν των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένην υπό της Γενικής Γραμματείας ΑΘλητισμού"..)

 Β. ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

 Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπονται σε ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση, που διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ελλιπής  χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:

α). Ο μαθητής σημείωσε πάνω εκατό  δέκα τέσσερεις (114)και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερεις  ( 64)  είναι δικαιολογημένες αλλά η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το σύλλογο των διδασκόντων ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου. 
β) Κατ΄εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δέκα τέσσερεις  (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από εξήντα τέσσερεις  ( 64)  είναι δικαιολογημένες, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου, { ο γενικός μέσος όρος είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15)} και η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη. 

Γ. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις εξήντα τέσσερεις  (64)   απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

O κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο (2) ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δεκάτη εργάσιμη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών έως δύο (2) ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

 

 

 

Onlain free bet offers here.